Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1) i z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy, iż zgodność przetwarzania z prawem wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ggrupa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 03-733 przy ul. Targowej 44/1 NIP 1133003274 oraz Architekt Marcin Solarek z siedzibą w Warszawie 03-471 przy ul. Władysława Skoczylasa 15/49 NIP 9512231753.

2) podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne oraz służy do ich przetwarzania w celu odpowiedzi na zapytanie postawione w formularzu kontaktowym,

3) przetwarzane będą podane w formularzu oraz w dalszej korespondencji dane osobowe, oraz dane dotyczące inwestycji

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Administratora oraz inne podmioty niezbędne do precyzyjnej odpowiedzi na zapytanie lub uczestniczące w tworzeniu oraz realizacji projektu będącego przedmiotem zapytania;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (m. in. przez okres czasu niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń);

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także w dowolnym momencie wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.